Powiat Sępoleński

Kolaż zdjęć

Wyszukiwanie

Przejdź do: strona główna
Opcje wyszukiwania

BIP

Ścieżka nawigacyjna

Projekty Unijne / Zrealizowane /

Ikony społecznościowe

Treść strony

Projekt „MÓJ START W ŻYCIE ZAWODOWE III” dla szkół zawodowych

Powiat Sępoleński  od września 2013 r. rozpoczął realizację projekt pt. Mój start w życie zawodowe III w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Działaniami projektu objętych zostanie 360 uczniów: Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie.

Celem ogólnym projektu jest  zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach 360 uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie programów rozwojowych w 11 szkołach powiatu sępoleńskiego w okresie 01.09.2013- 30.09.2014.

Cele szczegółowe:

Cel 1: Podniesienie wiedzy 96 uczniów z 9 szkół powiatu sępoleńskiego do egzaminu maturalnego i zawodowego poprzez objęcie ich zajęciami dodatkowymi w okresie 10.2013-06.2014.

Cel 2: Rozwój kompetencji i zainteresowań u 97 uczniów z 10 szkół powiatu sępoleńskiego poprzez organizację dodatkowych zajęć rozwijających z różnych przedmiotów w okresie 10.2013 - 06.2014  oraz organizację dla 48 uczniów z 6 szkół specjalistycznych zajęć zawodowych w okresie 12.2013 - 06.2014

Cel 3: Podniesienie umiejętności praktycznych 40 uczniów z 4 szkół pow. sępoleńskiego jako przyszłych absolwentów i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia poprzez udział w stażach zorganizowanych u przedsiębiorców w okresie 07.2014 - 08.2014

Cel 4: Zwiększenie wiedzy 64 uczniów z 10 szkół  powiatu sępoleńskiego mających problemy z opanowaniem materiału w zakresie różnych przedmiotów do poziomu wymaganego programami nauczania w okresie 10.2013 - 06.2014.

Cel 5: Zwiększenie wiedzy i świadomości 45 uczniów z 3 szkół w zakresie możliwości własnego rozwoju zawodowego w okresie 10.2013 - 06.2014 oraz podniesienie zdolności do radzenia sobie z niepowodzeniami 20 uczniów z 3 szkół poprzez wsparcie psychologiczne w okresie 10.2013 - 12.2013

Działania objęte projektem:

1.Zajęcia maturalne i zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego,

2.Zajęcia rozwijające z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ICT i przedmiotów zawodowych,

3. Zajęcia wyrównujące z różnych przedmiotów,

4.Zajęcia wsparcia psychologicznego,

5.Zajęcia indywidualnego doradztwa zawodowego,

6.Zajęcia warsztatowe kelnersko gastronomiczne oraz mechaniczne

7.Zajęcia specjalistyczne- nauka jazdy kat.B, kierowca wózków jezdniowych, szkolenie barmańskie,

8. Zorganizowanie konkursów umiejętności zawodowych

9.Współpraca szkół z przedsiębiorcami w zakresie dostosowania programów praktyk oraz zajęć praktycznych

10. Realizacja 4- tygodniowych staży zawodowych u przedsiębiorców.

11. Zakup sprzętu komputerowego i pomiarowego

Uczniowie otrzymają dodatkowe wsparcie w postaci transportu po zajęciach oraz drobnego posiłku.

Przebudowa drogi zakończona

Dnia 12 października 2009 roku, po pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie, została podpisana umowa nr WPW.I.3043-1-87-21/2009 z Instytucją Zarządzającą na zadanie pod nazwą:
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1106C relacji [Chojnice] - gr. woj. - Duża Cerkwica na odcinku gr. woj. - Duża Cerkwica o długości 6,147 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km 6+147 jej przebiegu 9I ETAP: odcinek Obkas - Duża Cerkwica o długości 2,996 km zlokalizowany pomiędzy km 2+300km, a km 5+296 jej przebiegu)". Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Oś priorytetowa 1: Rozwój infrastruktury technicznej, działanie 1.1. Infrastruktura drogowa.
Rzeczowe rozpoczęcie inwestycji przewiduje się na kwiecień 2012 roku po wyborze wykonawcy robót zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.
Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie całkowita wartość projektu wynosi: 3 006 421,62zł.
Z tego dofinansowanie ze środków EFRR stanowi 50% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych, tj. 1 503 210,81zł. W dniu 20.03.2012r. odbył się przetarg na wykonanie robót budowlanych. Wybrana została oferta złożona przez firmę POL-DRÓG Człuchów, ul. Kasztanowa 2, 77-300 Człuchów. Cena wybranej oferty 2 507 406,27zł. brutto. W dniu 29.03.2012r. nastąpiło podpisanie umowy z wybranym wykonawcą. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego kwota całkowita projektu uległa zmniejszeniu i wynosi: 2 534 838,32zł, natomiast kwota dofinansowania w 50% wartości wynosi: 1 267 419,16zł, co zostało zgłoszone Instytucji Zarządzającej w celu podpisania aneksu do umowy.
W dniu 6. grudnia 2012r. nastąpiło oficjalne uroczyste odebranie wyremontowanego odcinka drogi. Ostateczna wartość inwestycji po uwzględnieniu kosztów promocji  wyniosła: 2 534 047,81zł., z czego 50% dofinansowane z RPO, tj. kwota: 1 267 023,90zł.

 

 

 

 • autor: Zarząd Drogowy, data: 2012.12.17
 • autor: Zarząd Drogowy
Powiatowa termomodernizacja zakończona

Powiat Sępoleński zakończył realizację projektu pn.: „Termomodernizacja budynku głównego Szpitala Powiatowego im dr A. Gacy i dr J. Łaskiego NZOZ  w Więcborku”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,Oś priorytetowa: 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie: 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza.

Zgodnie z umową o dofinansowanie nr WPW.I.3043-2-82-664/2010 podpisaną w dniu 30 grudnia 2010 r., pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a Powiatem Sępoleńskim, na realizację w/w. zadania inwestycyjnego przyznano dofinansowanie w wysokości do 75 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji, co po przeprowadzonych postępowaniach dotyczących zamówień publicznych stanowi kwotę 351 168,38 zł, przy całkowitych kosztach wynoszących 573 104,99 zł (w tym wysokość kosztów kwalifikowanych 468 224,51 zł).

Wykonawcą dokumentacji projektowej dla w/w. inwestycji była firma MANN PROJEKT z Więcborka natomiast roboty budowlane wykonane zostały przez firmę Dompol Sp. z o.o. z Torunia.

 • autor: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa (...), data: 2012.12.10
Szpital po realizacji inwestycji
 • autor: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa (...)
Termomodernizacja zakończona.

Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim zakończona

W dniu 30 grudnia 2010 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu powiat Sępoleński podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim”. W pierwszej kolejności przystąpiono do przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy o zamówieniach publicznych na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz wyłonienie inspektora nadzoru budowlanego.

            Zgodnie z harmonogramem realizacji robót od miesiąca lipiec br., rozpoczęto prace budowlane. Dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej przedmiotowy budynek został kompleksowo ocieplony, zamontowano nową stolarkę z PCV, wykonano montaż nowych rynien i rur spustowych, jak również opierzenia z blachy, pasów nadrynnowych i parapetów w miejscach przegrubienia ocieplenia. Przeprowadzona inwestycja objęta dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, Oś Priorytetowa 2, Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013, przyczyni się do utrzymania wysokiej jakości środowiska atmosferycznego w powiecie sępoleńskim. Zmniejszenie zużycia surowców i energii potrzebnej do ogrzania termomodernizowanego budynku spowoduje po pierwsze ograniczenie strat ciepła w budynku, po drugie obniżenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do środowiska a po trzecie oszczędności w budżecie powiatu sępoleńskiego.

Całkowita wartość zadania: 179 166,45 zł w tym:

 • dofinansowanie z EFRR – 134 374,83 zł – tj. 75 % kosztów inwestycji;
 • Budżet Powiatu Sępoleńskiego – 44 791,62 zł - tj. 25 % kosztów inwestycji

 

 • autor: Małgorzata Pyszke, data: 2011.11.14
Budynek sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim
 • autor: Małgorzata Pyszke, data: 2011.11.14
Projekty zrealizowane

 

1. Program ,,Wiem i potrafię''
Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 
Powiat Sępoleński był liderem projektu, a partnerami były  4 gminy (Sępólno Krajeńskie, Więcbork, Sośno oraz Kamień Krajeński). Dotacja na realizację Projektu w całości pochodziła ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt dotyczył szkolnictwa ogólnego i kierowany był do uczniów Szkół Podstawowych, Gimnazjów oraz Szkół Ponadgimnazjalnych, Ogólnokształcących (tj. Liceuów Ogólnokształcących i Liceów Profilowanych).
Łącznie projekt objął około 800 uczniów.
Wartość projektu dla Powiatu Sępoleńskiego wyniosła 893.724,00 zł.
 
 

 

 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2010-07-06
PFRON - Rehabilitacja zawodowa i społecznej w 2005r.
PFRON - wykorzystanie środków za 2005r.
Projekty zrealizowane przez Powiat Sępoleński
Programy realizowane ze środków przedakcesyjnych oraz realizowane w pierwszym okresie programowania w latach 2004-2007
Projekt pt. ,,Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko - pomorskiego w roku szkolnym 2008- 2009'' pomyślnie zakończony

Dnia 10 listopada 2009 r. w Centrum Konferencyjnym „Daglezja” w Przysieku k/Torunia odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009”.

Powiatowa termomodernizacja na finiszu.

Zgodnie z podpisaną umową z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim oraz Zespołu Szkół Centrum Edukacyjne i Liceum Ogólnokształcącego w Więcborku” Powiat Sępoleński skutecznie realizuje poszczególne etapy inwestycji.

Zgodnie z harmonogramem realizacji robót zadanie podzielono na 3 etapy. W pierwszej kolejności termomodernizacją objęto salę gimnastyczną przy ZS-CE w Więcborku. Prace polegające na dociepleniu ścian i stropodachu oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej  wykonano od maja do czerwca, łączny koszt robót termomodernizacyjnych na obiekcie wyniósł 213 950,81 zł.      

Kolejnym budynkiem, który otrzymał nową szatę zewnętrzną jest budynek Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim. Dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej budynek będący pod ochroną konserwatorską został kompleksowo ocieplony, zamontowano piękną drewnianą stolarkę okienną. Prace na obiekcie trwały od maja do końca września br., a ich koszt całkowity wyniósł 399 283,33 zł.

Do zakończenia całego procesu inwestycyjnego objętego dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, Oś Priorytetowa 2, Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013, pozostanie dokończenie i odebranie robót budowlanych w budynkach Zespołu Szkół-Centrum Edukacyjne oraz Liceum Ogólnokształcącym w Więcborku.  Prace na obiekcie prowadzone są od miesiąca czerwca i mają zakończyć się w połowie października br. Koszt robót termomodernizacyjnych 3 etapu wynieść ma 479 530,66 zł.

  

Koszt całkowity inwestycji termo modernizacyjnej zgodnie z umową wyniesie 1 143 910,40 PLN w tym:

dofinansowanie z EFRR –   857 932,80 PLN - tj. 75 % kosztów, Budżet Powiatu – 285 977,60 - tj. 25 %.

 

 

Sępólno Krajeńskie dnia 28-09-2010 r.

Sporządziła: B.Wiśniewska     

 • autor: Barbara Wiśniewska - Wicestarosta Sępoleński, data: 2010.10.07
ZS Nr 2 Sępólno Kraj. – w trakcie robót.
ZS-CE w Więcborku – podczas wymiany stolarki okiennej

Informacja o realizowanych przez Powiat Sępoleński projektach z udziałem środków Unii Europejskiej

Zgodnie z podpisaną umową z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr WPW.I.3043-2-13-97/2010 z dnia 26 lutego 2010 roku o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji  projektu pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim oraz Zespołu Szkół Centrum Edukacyjne i Liceum Ogólnokształcącego w Więcborku” realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, Oś Priorytetowa 2, Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Powiat Sępoleński jako beneficjent otrzymał dofinansowanie do w/w projektu.

Wg wartości kosztorysowej w/w. przedsięwzięcie kosztować miało 2 165 888,45 PLN.

Po przeprowadzeniu przetargów wartość inwestycji zmalała do

1 143 910,40 PLN w tym:

dofinansowanie z EFRR –   857 932,80 PLN - tj. 75 % kosztów inwestycji,

Budżet Powiatu – 285 977,60 - tj. 25 %.

środki dotychczas rozliczone:  35 965,60 PLN

w tym EFRR25 175,92 PLN,

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

 1. Opis stanu istniejącego

A. Budynek Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim

Konstrukcja budynku ZS Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim jest murowana, ściany nośne zewnętrzne zbudowane są z cegły ceramicznej. Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne, jest podpiwniczony. Dwuspadowy stropodach budynku jest wentylowany. Pokrycie stropodachu stanowi dachówka ceramiczna. Drewniane, podwójnie szklone okna w budynku są niezmodernizowane, o znacznym stopniu zużycia. Budynek Zespołu Szkół Nr 2 widnieje w ewidencji zabytków. Budynek, podobnie jak ZS CE, nie spełnia wymagań dotyczących maksymalnej wartości wskaźnika E sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania w standardowym sezonie grzewczym.

Roczne zapotrzebowanie na energię cieplną przed modernizacją dla budynku wynosi 1 242,23 GJ/rok. Współczynnik przenikania ciepła w budynku wynosi: dla ścian zewnętrznych U=1,42 dla stropodachu U= 2,33 dla okien U= 3,0.

B.  Budynek Zespołu Szkół Centrum Edukacyjnego i Liceum Ogólnokształcącego w Więcborku

Kompleks ZSCE i LO w Więcborku widnieje w ewidencji zabytków (w związku z tym nie przewiduje się docieplenia ścian zewnętrznych).

Budynek nie spełnia wymagań dotyczących maksymalnej wartości wskaźnika E sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzania w standardowym sezonie grzewczym, gdyż przegrody zewnętrzne mają niską izolacyjność termiczną. Okna są niezmodernizowane drewniane, podwójnie szklone o znacznym stopniu zużycia, co powoduje słabą szczelność. Konstrukcja budynku jest murowana z cegły, nietynkowana, trzykondygnacyjna z częściowym podpiwniczeniem.

Roczne zapotrzebowanie na energię cieplną, przed modernizacją wynosi 3 295,58 GJ/rok. Współczynnik przenikania ciepła w budynku wynosi: dla stropodachu U= 0,87, a dla okien U= 2,6.

C. Budynek sali gimnastycznej w Więcborku

Budynek sali gimnastycznej jest parterowy, wolnostojący i podpiwniczony. Stolarka okienna i drzwiowa znajduje się w złym stanie technicznym. Okna są drewniane, podwójnie szkolne o znacznym stopniu zużycia. Budynek nie spełnia wymagań dotyczących maksymalnej wartości wskaźnika E sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania w standardowym sezonie grzewczym, gdyż przegrody zewnętrzne mają niską izolacyjność termiczną.

Roczne zapotrzebowanie na energię cieplną przed modernizacją wynosi 1 060,10 GJ/rok. Współczynnik przenikania ciepła w budynku wynosi: dla ścian zewnętrznych U=1,23 i 1,11 dla stropodachu U= 0,58 i 0,64, a dla okien U= 2,6.

 1. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Przyczyną źródłową zidentyfikowanych problemów, jest niska izolacyjność termiczna i nieszczelność trzech budynków użyteczności publicznej - Zespołu Szkół  Centrum Edukacyjnego i LO w Więcborku, Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim oraz sali gimnastycznej w Więcborku. Sytuacja ta, w połączeniu z przyczyną pośrednią, jaką jest niewystarczająca ilość nakładów finansowych na remonty związane z termomodernizacją, powoduje pojawienie się problemu głównego, którym są nadmierne straty ciepła, wynikające z wysokich współczynników przenikania ciepła przez przegrody budowlane obiektów, powodujące zwiększone zapotrzebowanie na energię cieplną.

Skutkami takiego stanu rzeczy są m.in.:

- zwiększające się koszty ogrzewania budynków;

- niedostatecznie ogrzane pomieszczenia w szkołach;

- niski komfort przebywających uczniów i nauczycieli.

Z powyższego jednoznacznie wynika, dlaczego projekt powinien być zrealizowany: termomodernizacja budynku ograniczy nadmierne straty ciepła spowodowane przenikaniem przez różnego rodzaju przegrody budynku - przez nieszczelne i zużyte stolarki okienne i drzwiowe, nieocieplone ściany i stropodachy, to z kolei wpłynie na zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną a co się z tym wiążę obniżą się koszty eksploatacyjne rozpatrywanych budynków.

 1. Zakres prac

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie działań termomodernizacyjnych w trzech budynkach użyteczności publicznej.

Zakres działań przewidzianych do realizacji zakłada docieplenie stropodachu  i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Zespole Szkół Centrum Edukacyjne i LO w Więcborku, natomiast w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim planuje się wykonanie docieplenia drewnianej konstrukcji dachu, docieplenia znacznej części ścian zewnętrznych styropianem oraz docieplenia ściany frontowej od wewnątrz. Przewiduje się również wymianę okien z parapetami, drzwi i wyremontowanie opierzenia blacharskiego. W przybudówce budynku zakłada się docieplenie dachu oraz ściany z zewnątrz. Natomiast w budynku sali gimnastycznej przy ZS Centrum Edukacyjne w Więcborku przewiduje się demontaż okien z częściowym zamurowaniem ścian, wymianę okien, docieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych, malowanie ścian i remont opierzeń blacharskich.

Zespół Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim:

- obecnie zapotrzebowanie na ciepło w budynku wynosi 1 242,23GJ/rok, natomiast w wyniku realizacji projektu zmniejszy się do 379,83 GJ/rok. Oszczędność zapotrzebowania na energię cieplną sięgnie więc 69 % rocznie.

Zespół Szkół Centrum Edukacyjne i Liceum Ogólnokształcące W Więcborku:

- obecnie zapotrzebowanie na ciepło w budynku wynosi 3 295,58 GJ/rok, natomiast w wyniku realizacji projektu zmniejszy się do 2 554,88 GJ/rok. Oszczędność zapotrzebowania na energię cieplną sięgnie więc 22 % rocznie.

Sala Gimnastyczna w Więcborku:

- obecnie zapotrzebowanie na ciepło w budynku wynosi  1060,10 GJ/rok, natomiast w wyniku realizacji projektu zmniejszy się do 527,80 GJ/rok. Oszczędność zapotrzebowania na energię cieplną sięgnie więc około 50 % rocznie.

Oprócz typowych w/w. prac budowlanych w projekcie zawierają się również takie działania jak:

I. Prace przygotowawcze:

czyli opracowanie audytów energetycznych, dokumentacji projektowej, kosztorysów oraz studium wykonalności,

II. Nadzór inwestorski,

III. Promocja projektu:

czyli zakup tablic informacyjnych i pamiątkowych, promowanie projektu  poprzez wykorzystanie materiałów informacyjnych, broszur ulotek, informacji na stronie internetowej Powiatu.

 1. Stan realizacji zadania

W pierwszej kolejności po podpisaniu umowy z Marszałkiem przystąpiono do ogłoszenie przetargów w trybie ustawy o zamówieniach publicznych na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz wyłonienie inspektora nadzoru budowlanego.

Z Oferentami którzy przedłożyli najlepsze oferty zostały podpisane stosowne umowy tj.:

1.  roboty budowlane - „DOMPOL” Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Bartkiewiczówny 98;

2. nadzór inwestorski - Usługi, Handel, Produkcja „PROJBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Sępólnie Kraj., przy ul., Sportowej 22;

Od miesiąca maja br., rozpoczęto rzeczową realizację projektu, równocześnie rozpoczęto prace budowlane na wszystkich 3 obiektach. Najbardziej zaawansowane roboty budowlane (termomodernizacyjne) zaobserwować można na budynku Sali Gimnastycznej w Więcborku (planowany termin zakończenia robót – czerwiec), następnie w budynku ZS CE i LO w Więcborku (planowany termin zakończenia robót - lipiec), oraz budynku ZS Nr 2 w Sępólnie Kraj. (planowany termin zakończenia robót - wrzesień).

 • autor: Barbara Wiśniewska, data: 14-06-2010

Archiwum fotograficzne rozpatrywanych budynków - stan przed termomodernizacją - LO Więcbork

Archiwum fotograficzne rozpatrywanych budynków - stan w trakcie termomodernizacji - sala gimnastyczna ZSCE Więcbork

Archiwum fotograficzne rozpatrywanych budynków - stan przed termomodernizacją - ZS nr 2

Archiwum fotograficzne rozpatrywanych budynków - stan w trakcie termomodernizacji - ZS nr 2

Powiatowa termomodernizacja na finiszu.

Zgodnie z podpisaną umową z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim” Powiat Sępoleński skutecznie realizuje poszczególne etapy inwestycji. W pierwszej kolejności po podpisaniu umowy z Marszałkiem przystąpiono do przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy o zamówieniach publicznych na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz wyłonienie inspektora nadzoru budowlanego. Z Oferentami którzy przedłożyli najlepsze oferty zostały podpisane stosowne umowy tj.:

1.    roboty budowlane – ZGK Sp. z o.o. z siedzibą w Sępólnie Kraj., przy ul. E. Orzeszkowej 8;

2.   nadzór inwestorski - Usługi, Handel, Produkcja „PROJBUD” Sp. z o.o.  z siedzibą w Sępólnie Kraj., przy ul., Sportowej 22.

         Zgodnie z harmonogramem realizacji robót od miesiąca lipiec br., rozpoczęto prace budowlane. Dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej przedmiotowy budynek został kompleksowo ocieplony, zamontowano nową stolarkę z PCV, wykonano montaż nowych rynien i rur spustowych, jak również opierzenia z blachy, pasów nadrynnowych i parapetów w miejscach przegrubienia ocieplenia. Do zakończenia całego procesu inwestycyjnego objętego dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, Oś Priorytetowa 2, Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013, pozostanie dokończenie i odebranie robót budowlanych w budynku Sali gimnastycznej przy Zespole  Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim. Prace na obiekcie mają zakończyć się 30 września br. Koszt robót termomodernizacyjnych wynieść ma 160 160,60 zł.

 • autor: Małgorzata Pyszke, data: 2011.09.19
 • autor: Małgorzata Pyszke, data: 2011.09.19
Informacja o realizowanych przez Powiat Sępoleński projektach z udziałem środków Unii Europejskiej.

Zgodnie z podpisaną umową z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr WPW.I.3043-2-83-665/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji  projektu pn. „Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim” realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, Oś Priorytetowa 2, Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Powiat Sępoleński jako beneficjent otrzymał dofinansowanie do w/w projektu.

Wg. wartości kosztorysowej w/w. przedsięwzięcie kosztować miało 224 714,90PLN.

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wartość inwestycji zmalała o 20%, w konsekwencji czego zostaną wprowadzone zmiany do w/w umowy.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

1.    Opis stanu istniejącego

Budynek sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim

Budynek sali gimnastycznej ZS Nr 2 mieści się przy ulicy Jeziornej 8 na działce 218/1 obręb 3. Został zbudowany w 1925 roku. Jest to jedyny budynek przeznaczony do celów sportowych, z którego korzystają uczniowie ZS Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim. Budynek jest niepodpiwniczony. Wykonany jest metodą tradycyjną – ściany z cegły białej, stropy drewniane. Stropodach nad salą wentylowany o konstrukcji drewnianej. Obecnie roczny koszt ogrzania budynku wynosi 32982 kWh/rok (233,7 GJ/rok). W wykonanym projekcie budowlanym oraz karcie charakterystyki energetycznej budynku stwierdzono zły stan stolarki okiennej i drzwiowej o niskiej szczelności. Przegrody zewnętrzne charakteryzują się niską izolacyjnością termiczną. Współczynnik przenikania ciepła w budynku wynosi: dla ścian zewnętrznych U= 0,27 dla stropodachu U= 0,28 dla okien U= 1,0. Roczne zapotrzebowanie na energię cieplną przed modernizacją dla budynku wynosi 233,7 GJ/rok.

               2.    Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

         Przyczyną źródłową zidentyfikowanych problemów, jest niska izolacyjność termiczna i nieszczelność budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim. Sytuacja ta, w połączeniu z przyczyną pośrednią, jaką jest niewystarczająca ilość nakładów finansowych na remonty związane z termomodernizacją, powoduje pojawienie się problemu głównego, którym są nadmierne straty ciepła, wynikające z wysokich współczynników przenikania ciepła przez przegrody budowlane obiektów, powodujące zwiększone zapotrzebowanie na energię cieplną. Skutkami takiego stanu rzeczy są m.in.:

- zwiększające się koszty ogrzewania budynku;

- niedostatecznie ogrzane pomieszczenia w budynku;

- niski komfort przebywających uczniów i nauczycieli.

         Z powyższego jednoznacznie wynika, dlaczego projekt powinien być zrealizowany: termomodernizacja budynku ograniczy nadmierne straty ciepła spowodowane przenikaniem przez różnego rodzaju przegrody budynku - przez nieszczelne i zużyte stolarki okienne i drzwiowe, nieocieplone ściany i dach, to z kolei wpłynie na zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną a co się z tym wiążę obniżą się koszty eksploatacyjne rozpatrywanego budynku. Obecnie zapotrzebowanie na ciepło w budynku wynosi 233,7 GJ/rok, natomiast w wyniku realizacji projektu zmniejszy się do 118,6 GJ/rok. Oszczędność zapotrzebowania na energię cieplną sięgnie więc 49,25 % rocznie.

3.    Zakres prac

         Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie działań termomodernizacyjnych w  budynku użyteczności publicznej. Zakres działań przewidzianych do realizacji zakłada m.in. demontaż rynien i rur spustowych wraz z montażem nowych rynien i rur spustowych, demontaż starej i montaż nowej stolarki okiennej, wykonanie ocieplenia budynku, docieplenie dachu, wykonanie opierzenia z blachy, pasów nadrynnowych i parapetów w miejscach przegrubienia ociepleniem. Oprócz typowych w/w. prac budowlanych w projekcie zawierają się również takie działania jak:

I. Prace przygotowawcze:

czyli opracowanie audytów energetycznych, dokumentacji projektowej, kosztorysów oraz studium wykonalności,

II. Nadzór inwestorski,

III. Promocja projektu:

czyli zakup tablic: informacyjnej i pamiątkowej, promowanie projektu  poprzez wykorzystanie materiałów informacyjnych, informacji na stronie internetowej Powiatu.

 • autor: Małgorzata Pyszke, data: 2011.07.07
Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

„Profesjonalizm Urzedów = Satysfakcja Mieszkańców Powiatu Sępoleńskiego”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V, Działanie 5.2.1 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” Projekt realizowany będzie w partnerstwie z jst z terenu Powiatu Sępoleńskiego. Całkowita wartość projektu: 1.284.326,00 zł

31 stycznia 2011 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu z Ministerstwem Spraw Wewnętrzych i Administracji. Projekt planowany jest do reliazcji do końca 2012 roku i dotyczy min. podnoszenia kwalifikacji kadry urzędniczej urzędów gmin: Sępólno Krajeńskie, Więcbork, Kamień Krajeński, Sośno oraz Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim poprzez cykl szkoleń i studiów podyplomowych. Ponadto w celu podniesienia jakości oferowanych usług planowane jest od stycznia 2012 r. utworzenie w każdej z czterech gmin oraz w starostwie Biur Obsługi Klienta.

WSZYSTKIE INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE PROJEKTU

www.projekt521.powiat-sepolno.pl

 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2011.02.08
Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim.
Wartość zadania 223 614,90 zł. Kwota dofinansowania wynosi 75% kosztów kwalifikowanych - 167 711,00 zł Inwestycja planowana do realizacji jest na lata 2010-2011. Projekt został złożony do instytucji wdrażającej i przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. 31 grudnia 2010 r. podpisano umowę o dofinansowanie z instytucją wdrażającą. Projet pozwoli dzięki termomodernizacji na oszczędność energii potrzebnej do ogrzewania budynku sali gimnastycznej.
Kolejne trzy projekty otrzymają dofinansowanie.

15 listopada 2010 r. otrzymaliśmy informację na którą czekaliśmy dobrych kilka miesięcy. Wszystkie trzy projekty złożone przez Powiat Sępoleński w ramach Działania 2.3 „Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną oraz zostały zakwalifikowane do dofinansowania. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymają następujące projekty:

1. „Termomodernizacja budynku administracyjno - socjalnego wraz z częścią warsztatową oraz budynku portierni Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim”. Całkowita wartość inwestycji: 68.264,30 zł  w tym dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 11.195,35 zł  i budżetu powiatu (w tym PFOŚiGW): 57.068,95 zł.  Projekt już zrealizowany.

2. „Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim”. Całkowita wartość inwestycji: 224.714,90 zł w tym Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 168.536,18 zł i budżet powiatu 56.178,90 zł. Projekt planowany do realizacji w 2011 r.

3. „Termomodernizacja budynku głównego Szpitala Powiatowego im dr A. Gacy i dr J. Łaskiego NZOZ w Więcborku”. Całkowita wartość inwestycji: 597.212,55 zł w tym Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 417.275,15 zł i budżet powiatu 179.937,40 zł. Projekt planowany do realizacji w 2011 r.

Dzięki realizowanym projektom poprawi się efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz ograniczy się straty ciepła, przekładające się na zmniejszenie zapotrzebowania na energię. Co za tym idzie zmniejszy się koszty ogrzewania budynków a dostatecznie ogrzane pomieszczenia poprawią komfort osób w nich przebywających. Skorzystają na tym nie tylko osoby pracujące w w/w budynkach, ale także mieszkańcy Powiatu – pacjenci Szpitala Powiatowego w Więcborku oraz uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim.

 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2010.11.17
Wiem i Potrafię II
 

W bieżącym roku szkolnym 2010/2011 (od października) rozpoczęła się kolejna edycja projektu pn. „Wiem i potrafię II”, który dotyczy szkolnictwa ogólnego. Projekt obejmuje 1350 uczniów (zajęcia w 181 grupach) z 21 szkół podstawowych (kl. IV-VI), 12 gimnazjów i 3 szkół średnich ogólnokształcących. Przewiduje się zaangażowanie ok. 130-150 nauczycieli jako wykładowców zajęć.

W szkołach prowadzonych przez Powiat- tj. w liceach (LO Sępólno, LO Więcbork i Lic. Profilowanym w ZSP Sępólno), w projekcie udział weźmie ok. 160 uczniów (18 grup) i ok. 15 nauczycieli. Uczniowie mają możliwość aktywnego uczestnictwa w zajęciach rozwijających i wyrównawczych (głównie z matematyki), zajęciach językowych (w LO Więcbork i LO Sępólno będą to zajęcia w systemie „blended learning” przeprowadzone przez podwykonawcę) oraz zajęciach z doradztwa zawodowego.

Liderem przedsięwzięcia jest Powiat Sępoleński, który zrealizuje projekt w partnerstwie z 4 gminami: Sępólno Kraj., Więcbork, Kamień Kraj. i  Sośno.

Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach., Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki od  01.10.2010r. do 31.07.2011. Łączna wartość projektu – 1 mln 133 tyszł.Wnioskowane dofinansowanie – 963 tys. 513 zł. Wkład własny niepieniężny – 170 tyś zł (obejmuje wynajem sal wykładowych).

 • autor: Magdalena Maluchnik, data: 2010.10.06
Mój start w życie zawodowe.

W szkołach zawodowych prowadzonych przez Powiat Sępoleński w r. szk. 2010/2011 rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Mój start w życie zawodowe” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego". Wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania. Całkowita wartość projektu po procedurze negocjacyjnej wynosi: 926 943,50 zł. Kwota dofinansowania: 787 752,50 zł. Wkład własny niepieniężny:
139 191,00 zł.

Projektem objętych będzie 685 uczniów szkół kształcenia zawodowego. W ramach projektu przewiduje się realizację zajęć rozwijających, wyrównujących, wsparcie psychologiczne oraz doradztwo zawodowe. Ponadto planowane są zajęcia językowe zakończone egzaminem zewnętrznym TELC, praktyki zawodowe oraz zakup multimedialnych środków dydaktycznych.

 • autor: Kamila Jabłońska, data: 2010.10.06
Ułatwienia dostępu       
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.