Powiat Sępoleński

Kolaż zdjęć

Wyszukiwanie

Przejdź do: strona główna
Opcje wyszukiwania

BIP

Ścieżka nawigacyjna

Projekty Unijne / Aktualnie realizowane /

Ikony społecznościowe

Treść strony

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego”.

Od kwietnia 2017 r. powiat sępoleński realizuje projekt pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego”. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych.

W ramach projektu planuje się termomodernizację 4 powiatowych budynków użyteczności publicznej:

- Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku;

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sępólnie Krajeńskim;

- Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Powiatowego w Więcborku;

- budynek Anatomii Patologicznej Szpitala Powiatowego w Więcborku.

Całkowita wartość projektu to 664 245,92 zł, z czego wartość dofinansowania wynosi 357 814,45 zł.

 

 • autor: Dorota Szymańczak, data: 2017-06-20
”Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego”

17 maja 2017 r.pomiędzy Powiatem Sępoleńskim a Urzędem Marszałkowskim w Toruniu podpisana została umowa RPKP.06.03.02-04-0018/16-00 o dofinansowanie projektu pn. ”Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną, 6.3.2 Poddziałanie Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego.

 

Projekt dotyczy modernizacji i wyposażenia w nowoczesną infrastrukturę edukacyjną Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie Krajeńskim oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie,

prowadzonych przez Powiat Sępoleński. Dla potrzeb rozwoju i zapewnienia odpowiedniego poziomu kształcenia w ramach przedmiotowego projektu zaplanowano następujące działania: w ZSCKR w Sypniewie: 1) modernizacja pracowni technologii gastronomicznej (zakup wyposażenia, dostosowanie instalacji elektrycznej do zwiększanego poboru), 2) modernizacja pracowni obróbki metali (zakup wyposażenia, instalacja i uruchomienie maszyn, urządzeń i wyposażenia, prace remontowe i instalacyjne: modernizacja oświetlenia w spawalni i kuźni, modernizacja poszycia dachowego, wykonanie instalacji sprężonego powietrza, wentylacyjnej oraz montaż 3 bram garażowych), 3 modernizacja pracowni spawalni i kuźni (zakup wyposażenia, prace remontowe jak wyżej), 4) modernizacja pracowni diagnostyki pojazdów (zakup wyposażenia, prace remontowe jak wyżej), w CKZiU w Więcborku: 1) doposażenie pracowni żywienia i produkcji gastronomicznej i obsługi gości (zakup wyposażenia), 2) modernizacja pracowni logistycznej (zakup wyposażenia, prace remontowe: wymiana instalacji elektrycznej, malowanie, wymiana gumolitu), 3) modernizacja pracowni lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych (zakup wyposażenia, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, zakup i montaż platformy schodowej, wymiana gumolitu), w ZSP w Sępólnie Krajeńskim: 1) modernizacja pracowni technologii maszyn (zakup wyposażenia), 2) modernizacja pracowni podstaw konstrukcji maszyn (zakup wyposażenia). Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do uzyskania lepszego dostępu do usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego dla mieszkańców powiatu sępoleńskiego. Wartość projektu 998 899,82 zł. Projekt  realizowany będzie w latach 2017-2018 r.

 • autor: Leszek Fijas, data: 2017-05-30
Projekt „Mój start w życie zawodowe IV” dla szkół zawodowych powiatu sępoleńskiego (ZSCKR Sypniewo, CKZiU Więcbork, ZSP Sępólno Kraj.)

Cel główny projektu

Poprawa jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie sępoleńskim poprzez współpracę z pracodawcami i wdrożenie programów rozwojowych w 3 zespołach szkół prowadzących kształcenie zawodowe w terminie od 01.08.2014 do 30.09.2015.

Cele szczegółowe projektu

1.Wzrost jakości kształcenia w 4 szkołach zawodowych poprzez dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb regionalnego rynku pracy w terminie od 11.2014 do 05.2015.

2. Zwiększenie zaangażowania pracodawców w proces kształcenia zawodowego poprzez współpracę 3 szkół zawodowych z pracodawcami oraz podniesienie standardów wyposażenia pracowni szkolnych w terminie od 08.2014 do 09.2015.

3. Przygotowanie 160 uczniów do wejścia na rynek pracy poprzez organizację zajęć z zakresu przedsiębiorczości, umiejętności interpersonalnych, kompetencji zawodowych oraz poprzez doradztwo zawodowe w terminie od 10.2014 do 06.2015.

4. Podniesienie efektywności kształcenia w 3 zespołach szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez organizację zajęć dodatkowych z przedmiotów egzaminacyjnych, maturalnych, ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych w terminie od 10.2014 do 06.2015.

5. Wzmocnienie opieki pedagogiczno-psychologicznej nad 60 uczniami zagrożonymi przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa w terminie od 10.2014 do 06.2015.

Zadania Projektu

1.Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb regionalnego rynku pracy.

2. Współpraca z pracodawcami i wyposażenie pracowni nauki zawodu/warsztatów/sal przedmiotów zawodowych.

3. Zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy.

4. Organizacja zajęć dodatkowych z przedmiotów egzaminacyjnych/maturalnych/ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych.

5. Opieka pedagogiczno - psychologiczna.

Projekt unijny w ZSCKR w Sypniewie".

Powiat Sępoleński realizuje projekt ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności dotyczącego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa 3. Rozwój Infrastruktury Społecznej Działanie 3.1. Rozwój Infrastruktury na lata 2006-2013 dotyczącego projektu "Dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych szkoły dla potrzeb praktycznego kształcenia zawodowego w ZSCKR w Sypniewie".

Projekt zrealizowany od lipca 2013 do sierpnia 2014.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 224 269,25 zł.

Kwota dofinansowania projektu ze środków UE wynosi 190 628,86 zł.

Wkład własny powiatu sępoleńskiego wynosi 33 640,39 zł.

 • autor: Marian Basa - Dyrektor ZSCKR Sypniewo, data: 2014-08-11
Powiatowe Doskonalenie Nauczycieli

Kwiecień 2014 r. to ostatni miesiąc realizacji form doskonalenia nauczycieli szkół i przedszkoli biorących udział w projekcie pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja cyklu wykładów i warsztatów w roku szkolnym 2013/14 w zakresie Rocznych Planów Wspomagania rozpoczęła się w II połowie stycznia i zakończyła w kwietniu br. Szkolenia prowadzili doświadczeni eksperci z Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli przy Stowarzyszeniu „Dorośli – Dzieciom.” Byli to:

- Danuta Daszkiewicz                                         

- Aneta Kantak

- Grażyna Maciaszek

- Violetta Panfil-Smolińska

- Jolanta Smeja-Piekarska

- Wiesława Stafiej

- Wioleta Tyborowska

- Małgorzata Wojnowska

- Krystyna Wojtera.

Eksperci swoją wiedzą i umiejętnościami dzielili się z blisko 240 nauczycielami i nauczycielkami zatrudnionymi w 17 szkołach i 3 przedszkolach Powiatu Sępoleńskiego. W 15 grupach warsztatowych w trakcie 12 godzin realizowano następujące tematy:

 1. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki – w 5 szkołach.
 2. Jak pomóc uczniowi osiągać sukces edukacyjny? – w 3 szkołach.
 3. Rodzice są partnerami szkoły/przedszkola – w 1 szkole i 1 przedszkolu.
 4. Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet – w 2 przedszkolach.
 5. Ocenianie kształtujące – w 3 szkołach.
 6. Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się – w 2 szkołach.
 7. Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich – w 2 szkołach.
 8. Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły? – w 1 szkole.

Warsztaty  dla  nauczycieli prowadzone były aktywnymi metodami. Angażowały uczestników i uczestniczki w różnego rodzaju ćwiczenia, gry, symulacje lub inne działania mające na celu  nabywanie wiedzy, doskonalenie umiejętności oraz kształtowanie określonych postaw zgodnych z celami założonymi w Rocznych Planach Wspomagania poszczególnych szkół i przedszkoli.

Obecnie szkolni organizatorzy rozwoju edukacji, którzy są odpowiedzialni za wsparcie placówek, będą organizować różne formy spotkań grupowych, np. wykłady, konsultacje, które mają na celu zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie tematyki objętej wspomaganiem. SORE będą pomagać nauczycielom w przełożeniu nowych umiejętności na szkolną praktykę. Pedagodzy będą mieć okazję do wymiany doświadczeń i rozmowy na temat działań sprawdzających się w praktyce i napotkanych trudności. W trakcie takich spotkań nauczyciele mogą poszukiwać wspólnie nowych rozwiązań, omówić bieżące problemy związane z wdrażaniem do rzeczywistości szkolnej umiejętności nabytych w trakcie szkoleń.

Praca wychowawczo – dydaktyczna wspierana była także w 4 sieciach współpracy i samokształcenia. Ponad 80 osób w trakcie 15 godzin doskonaliło się w następujących obszarach:

 1. Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły – sieć dyrektorska.
 2. Praca z nowoczesnymi technologiami TIK – bezpieczny Internet – sieć matematyczno - przyrodnicza.
 3. Praca z nowoczesnymi technologiami TIK – bezpieczny Internet – sieć humanistyczna.
 4. Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? – sieć wychowawcza.

Nauczyciele uczestniczą w pracach sieci, a ich celem jest wzajemna wymiana doświadczeń, a także efektywne podnoszenie kompetencji zawodowych i umiejętności dydaktycznych związanych z tematyką pracy sieci. W okresie między spotkaniami działania wspierane są poprzez aktywność na  platformie  internetowej udostępnionej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Członkowie  sieci mają możliwość uczestniczenia w moderowanym forum wymiany doświadczeń i forum dyskusyjnym oraz korzystania z materiałów samokształceniowych i innych zasobów edukacyjnych.

 

 • autor: Anna Bajor – koordynatorka projektu, data: 2014-04-15
 • autor: Anna Bajor – koordynatorka projektu
„Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko – pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej”

 

Związek Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizuje projekt pod nazwą „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko – pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej” w ramach Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013.

Związek powiatów tworzy 19 powiatów wchodzących w skład województwa Kujawsko – Pomorskiego tj. powiat aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, toruński, tucholski, wąbrzeski, włocławski, świecki, żniński.

Projekt polega na:

 • rozbudowie i modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze 17 powiatów ziemskich województwa kujawsko-pomorskiego poprzez wykonanie numerycznej mapy ewidencyjnej pełnej treści wraz z uzupełnieniem ewidencji gruntów i budynków o dane dotyczące budynków i lokali, utworzenie obiektowej mapy numerycznej budynków wraz z aktualizacją terenów zabudowanych i zurbanizowanych oraz zakup sprzętu komputerowego;
 • rozbudowie i modernizacji ewidencji gruntów w zakresie weryfikacji istniejącej numerycznej mapy ewidencyjnej z częścią opisową dotyczącą użytków gruntowych i klasoużytków oraz zakupu sprzętu komputerowego na obszarze 2 powiatów ziemskich województwa kujawsko-pomorskiego (powiat aleksandrowski i mogileński).

Projekt jest realizowany w partnerstwie. Lider projektu, czyli Związek jest odpowiedzialny za strategiczne zarządzanie projektem, podpisanie umowy o dofinansowanie i wypełnianie jej zapisów, całościową realizację i rozliczenie projektu, dokonanie zakupów sprzętu komputerowego oraz promocję projektu.

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Partner projektu bierze udział w strategicznym zarządzaniu projektem oraz promocji projektu i upowszechnianiu jego idei.

19 powiatów województwa kujawsko-pomorskiego jako Partnerzy projektu biorą udział w strategicznym zarządzaniu projektem i koordynacji realizacji projektu na poziomie powiatowym, jak również są odpowiedzialni za wykonanie usług geodezyjnych w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na poziomie powiatowym oraz udostępnienie bazy z wykonanych opracowań geodezyjno – kartograficznych.

 

Podstawowe informacje o projekcie:

 

Całkowita wartość projektu: 27.370.899,35 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 27.278.716,07 PLN

Kwota dofinansowania ze środków EFRR: 20.459.037,05 PLN

Okres realizacji  projektu: 01.01.2013 r. – 30.06.2015 r.

 

Głównym celem realizacji projektu jest rozwój usług publicznych poprzez rozbudowę i modernizację systemów ewidencji gruntów, budynków i lokali z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w województwie kujawsko-pomorskim.

 

Do pozostałych celów projektu należą:

 • dostosowanie ewidencji gruntów i budynków do wymogów prawa w zakresie ewidencji gruntów i budynków:
 • uzupełnienie danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali oraz wykonanie numerycznej mapy ewidencyjnej o pełnej treści,
 • aktualizacja numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków,
 • aktualizacja bazy danych budynkowych,
 • usunięcie rozbieżności części opisowej ewidencji z częścią graficzną,
 • uzyskanie interoperacyjności zbiorów danych z innymi rejestrami i ewidencjami,
 • usprawnienie przepływu informacji i obsługi interesantów z wykorzystaniem przekazu elektronicznego,
 • kompleksowość i poprawa jakości świadczonych usług na rzecz osób i jednostek korzystających z danych operatu ewidencji gruntów i budynków,
 • usprawnienie prac jednostek samorządu terytorialnego w zakresie planowania gospodarczego, przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń,
 • budowa społeczeństwa informacyjnego.

 

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty:

 • liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych - 19 sztuk,
 • liczba użytkowników udostępnionych rejestrów publicznych - 186 168 osób,
 • potencjalna liczba usług publicznych zrealizowanych on-line w wyniku realizowanych projektów – 1.

 

Więcej informacji o projekcie jest dostępnych na stronie Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego http://zpwkp.znin.pl/

 

 • autor: Aleksander Bonin, data: 2014-03-25
POWIATOWY SYSTEM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZANSĄ NA PODNIESIENIE JAKOŚCI SZKOLNICTWA W POWIECIE SĘPOLEŃSKIM

Projekt realizowany jest przez powiat sępoleński od 1 października 2013 roku. Bierze w nim udział ponad 220 nauczycieli z 20 placówek oświatowych czterech gmin naszego powiatu. Szkoły i przedszkola, które zadeklarowały udział  projekcie to:

Gmina Kamień Krajeński

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zamartem

Gimnazjum im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Kamieniu Krajeńskim

Gmina Sępólno Krajeńskie

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Sępólnie Krajeńskim

Gminne Przedszkole Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Sępólnie Krajeńskim

Gminne Przedszkole Nr 2 „Bajka” w Sępólnie Krajeńskim

Szkoła Podstawowa w Wiśniewie

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wałdowie

Szkoła Podstawowa w Zbożu

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim

Gmina Sośno

Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Sośnie

Szkoła Podstawowa w Przepałkowie

Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Droboszewskiego w Wąwelnie

Gmina Więcbork

Przedszkole Gminne Nr 1 w Więcborku

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Pęperzynie

Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Więcborku

Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Więcborku

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. I Armii Wojska Polskiego w Sypniewie.

 

Placówki te wspierają Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji. Są to Irena Tatarewicz, Grażyna Maciaszek oraz Krystyna Wojtera. SORE przy współpracy z dyrektorami i Radami Pedagogicznymi opracowali Roczne Plany Wspomagania, które zawierają szczegółowy program wspierający pracę dydaktyczno – wychowawczą na bazie oferty doskonalenia. Plan ten opisuje cały proces: od diagnozy potrzeb danej placówki, poprzez planowanie i realizację działań w danej szkole lub przedszkolu. Ponadto na bazie 20 Rocznych Planów Wspomagania został opracowany Powiatowy Plan Wspomagania na rok szkolny 2013/2014.

Dzięki realizacji powiatowego projektu powstały również cztery sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów i nauczycieli. Na terenie powiatu sępoleńskiego aktywowano:

- sieć dyrektorską – koordynator sieci: pan Sławomir Kulpinski

- sieć wychowawczą – koordynatorka sieci: pani Grażyna Maciaszek

- sieć matematyczno-przyrodniczą – koordynator sieci: pan Mirosław Tłok

- sieć humanistyczną – koordynatorka sieci: pani Aleksandra Kabat

Sieci współpracy i samokształcenia to międzyszkolne zespoły 20-25 nauczycieli i nauczycielek. Sieci mają za zadanie ułatwiać wymianę doświadczeń i uzyskanie dobrych praktyk w radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami szkolnymi i przedszkolnymi. To szansa na bieżący kontakt i współpracę z innymi placówkami. Uczestnicy mogą skorzystać ze wsparcia merytorycznego i otrzymać dostosowaną do swoich potrzeb wiedzę oraz nabyć konieczne umiejętności.

Od stycznia br. rozpoczął się cykl szkoleń dla nauczycieli i nauczycielek, którzy zdeklarowali udział w projekcie. Każdy uczestnik projektu otrzyma pakiet szkoleniowy (teczkę, notes i długopis) oraz materiały dydaktyczne, prezentowane przez ekspertów na warsztatach. Tematykę ofert doskonalenia zawodowego nauczycieli realizowaną przez placówki biorące udział w projekcie przedstawiamy poniżej:

- Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.

- Jak pomóc uczniowi osiągać sukces edukacyjny?

- Rodzice są partnerami szkoły.

- Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet.

- Ocenianie kształtujące.

- Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się.

- Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich.

- Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły?

- Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły.

- Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?

Wybór tematów form doskonalenia nauczycieli odbył się po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb poszczególnych placówek, a więc w pierwszym etapie realizacji projektu. Pięć placówek wspieranych będzie w obszarze technik uczenia się i metod motywujących do nauki. Trzy szkoły realizować będą ofertę: Jak pomóc uczniowi osiągać sukces edukacyjny? Kolejne dwie placówki będą doskonalić się w tematyce oceniania kształtującego, dwie w efektywnej organizacji pracy zespołów nauczycielskich i również po dwie placówki w tematyce: Rodzice są partnerami szkoły. Dwa przedszkola sępoleńskie natomiast wspierane będą w obszarze: wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet. 

W ramach sieci dyrektorskiej realizowany będzie temat: Pozapedagogiczne obowiązki szkoły. Użytkownicy sieci wychowawczej wezmą udział w szkoleniach na temat: Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? Natomiast sieć humanistyczna i matematyczno – przyrodnicza będą realizować temat: Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (I rok) - bezpieczny Internet.

Każdy nauczyciel w projekcie ma możliwość wzbogacenia swojej wiedzy i umiejętności dzięki uczestnictwu w wykładach oraz warsztatach szkoleniowych w wymiarze 12 godzin dydaktycznych w ramach Rocznych Planów Wspomagania oraz 15 godzin w ramach sieci współpracy i samokształcenia. Łącznie w ramach projektu pod nazwą „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim” zrealizowanych będzie 240 godzin dydaktycznych szkoleń prowadzonych przez ekspertów. Szkolenia zakończą się w kwietniu 2014 r.

 • autor: Anna Bajor, data: 2014-01-31
Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1120C relacji [Lipka] - gr. woj. - Sępólno Krajeńskie

W dniu 23.12.2011 roku wniosek na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1120C relacji [Lipka] - gr. woj. - Sępólno Krajeńskie, na odc. Lutowo - Sępólno Krajeński o dł. 5,645 km, zlokalizowanym pomiędzy km 5+438, a km 11+083 jej przebiegu" w zakresie realizacji I etapu na odcinku Wiśniewka - Sępólno Krajeńskie o długości 2,183 km zlokalizowanego pomiędzy km 8+900, a km 11+083 jej przebiegu przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną i tym samym został zakwalifikowany do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Oś priorytetowa 1: Rozwój infrastruktury technicznej, działanie 1.1. Infrastruktura drogowa.

W dniu 1.03.2012r. została podpisana umowa Instytucją Zarządzającą nr WPW.I.433.1.4.2012
Rzeczowe rozpoczęcie inwestycji przewiduje się na kwiecień 2013 roku po wyborze wykonawcy robót zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.
Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz umową całkowita wartość projektu wynosi: 3 348 827,70zł. Z tego dofinansowanie ze środków EFRR stanowi 50% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych, tj. 1 674 413,85zł.

W dniu 12.02.2013r. odbył się przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa z ceną brutto: 2 171 991,01zł. W dniu 4.03.2013r. nastąpiło oficjalne podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą. Po przetargu wartość uległa zmniejszeniu ze względu na niższą cenę robót budowlanych niż zakładana we wniosku o dofinansowanie. Wobec czego całkowita wartość projektu wynosi 2 229 318,72zł., natomiast kwota dofinansowania w 50% wartości wynosi: 1 114 659,36zł, co zostało zgłoszone Instytucji Zarządzającej w celu podpisania aneksu do umowy.  

 • autor: Zarząd Drogowy, data: 2013-03-07
Fotorelacja z podpisania umowy
 • autor: Małgorzata Mierzyńska, data: 2013-03-04
Stan drogi przed realizacją projektu
 • autor: Zarząd Drogowy
Termomodernizacja budynku głównego Szpitala Powiatowego im dr A. Gacy i dr J. Łaskiego NZOZ w Więcborku

Od końca października 2012 r., trwały prace termo modernizacyjne na budynku głównym Szpitala Powiatowego w Więcborku. Wykonawcą prac wyłonionym w przetargu nieograniczonym została firma Dompol Sp. z o.o. z Torunia, zgodnie z podpisaną w dniu 17-08-2012 r., umową na roboty budowlane wartość robót określona została na kwotę 548 000,00 zł brutto.

Powyższy projekt pn.: „Termomodernizacja budynku głównego Szpitala Powiatowego im dr A. Gacy i dr J. Łaskiego NZOZ  w Więcborku”, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,Oś priorytetowa: 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie: 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza. Zgodnie z umową o dofinansowanie nr WPW.I.3043-2-82-664/2010 podpisaną w dniu 30 grudnia 2010 r., pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a Powiatem Sępoleńskim, na realizację w/w. zadania inwestycyjnego przyznano dofinansowanie w wysokości do 75 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji, co po przeprowadzonych postępowaniach dotyczących zamówień publicznych stanowi kwotę 351 168,38 zł  z całkowitej wartości projektu wynoszącej: 468 224,51 zł.

 • autor: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa (...), data: 2012.10.29
Stan w trakcie realizacji
 • autor: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa (...), data: 2012.10.29
Inwestycje Powiatu Sępoleńskiego realizowane z udziałem środków UE.

„Termomodernizacja budynku głównego Szpitala Powiatowego im dr A. Gacy i dr J. Łaskiego NZOZ  w Więcborku”.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa: 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska

Działanie: 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza

Finansowanie projektu: zgodnie z umową o dofinansowanie nr WPW.I.3043-2-82-664/2010 podpisaną w dniu 30 grudnia 2010 r., pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a Powiatem Sępoleńskim, na realizację w/w. zadania inwestycyjnego przyznano dofinansowanie w wysokości do 75 % kosztów kwalifikowanych inwestycji, co stanowi kwotę 417 275,15 PLN.

Szacunkowy koszt inwestycji: 597 212,55 PLN

w tym: wkład powiatu sępoleńskiego – 179 937,40

                                                 EFRR – 417 275,15 tj. 75 % wartości netto zadania

Zakres rzeczowy projektu:

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku użyteczności publicznej jakim jest budynek główny - Szpitala Powiatowego im. dr A. Gacy i dr J. Łaskiego NZOZ
w Więcborku a mianowicie:

 • docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 12 cm,
 • wykończenie elewacji tynkami szlachetnymi i jej malowanie,
 • docieplenie fundamentów,
 • docieplenie dachu 10 cm warstwą styropapy,
 • wymiana stolarki drzwiowej,
 • instalacja odgromowa pionowa i pozioma,
 • montaż nowych parapetów zewnętrznych,
 • wymiana opierzeń blacharskich, orynnowania, wentylacji i rur spustowych;
 • autor: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa (...), data: 2012.09.25
Stan przed realizacją projektu
 • autor: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa (...), data: 2012.09.25
Stan w trakcie realizacji projektu
 • autor: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa (...), data: 2012.09.25
Ułatwienia dostępu       
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.