Powiat Sępoleński

Kolaż zdjęć

Wyszukiwanie

Przejdź do: strona główna
Opcje wyszukiwania

BIP

Ścieżka nawigacyjna

Projekty Unijne / Projekt 5.2.1 / STUDIA PODYPLOMOWE / Regulamin Rekrutacji /

Ikony społecznościowe

Treść strony

Regulamin rekrutacji na studia podyplomowe.

 

REGULAMIN REKRUTACJI

 I UCZESTNICTWA W STUDIACH PODYPLOMOWYCH

§ 1

Informacje ogólne

1. Regulamin określa dokumenty i zasady przyjmowania zgłoszeń dla kandydatów ubiegających się na studia podyplomowe, kryteria rekrutacji i kwalifikacji uczestników studiów oraz warunki współfinansowania studiów podyplomowych.

2. Projekt pt.: Profesjonalizm Urzędów = Satysfakcja Mieszkańców Powiatu Sępoleńskiegojest realizowany na podstawie projektu nr POKL.05.02.01-00-076/10w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2012 r. z  Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II Stopnia) reprezentowaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie,  a Starostwem Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet V – Dobre Rządzenie, Działanie 5.2 – Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 –    Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.  

3.  Projekt ma charakter partnerski i realizowany jest przy współudziale:

 • a) Powiat Sępoleński/Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim- Lider
 •  b) Gmina Kamień Krajeński/Urząd Gminy w Kamieniu Krajeńskim- Partner nr 1
 •  c) Gmina Sępólno Krajeńskie/Urząd Gminy w Sępólnie Krajeńskim- Partner nr 2
 •  d) Gmina Sośno/ Urząd Gminy w Sośnie- Partner nr 3
 •  e) Gmina Więcbork/ Urząd Gminy w Więcborku- Partner nr 4

4.  Jedną z zaplanowanych form wsparcia, określoną w Zadaniu nr 5 STUDIA PODYPLOMOWE DLA 44 URZĘDNIKÓW Z 5 JST WG POTRZEB STANOWISKA PRACY we wniosku o dofinansowanie projektu są studia podyplomowe dla 44 pracowników JST wg potrzeb stanowiska pracy.

5.  Uczestnictwo 44 pracowników w studiach podyplomowych w ramach projektu Profesjonalizm Urzędów = Satysfakcja Mieszkańców Powiatu Sępoleńskiego jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

6.      Starosta Sępoleński podzielił 44 miejsca pracowników w studiach podyplomowych w następujący sposób:

 • a) Powiat Sępoleński/Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim – 14 miejsc,
 • b) Gmina Kamień Krajeński/Urząd Gminy w Kamieniu Krajeńskim – 8 miejsc,
 • c) Gmina Sępólno Krajeńskie/Urząd Gminy w Sępólnie Krajeńskim – 8 miejsc,
 • d) Gmina Sośno/ Urząd Gminy w Sośnie – 6 miejsc,
 • e) Gmina Więcbork/ Urząd Gminy w Więcborku – 8 miejsc.

7.      Koszt uczestnictwa jednej osoby w studiach podyplomowych stanowi kwotę
do wysokości 3.995,00 PLN (słownie: trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych). Obejmuje on opłatę czesnego za dwa semestry studiów podyplomowych
w Roku Akademickim 2011/2012 z wyłączeniem opłaty rekrutacyjnej.

8.      W ramach projektu nie będą finansowane inne koszty, m.in.: opłata rekrutacyjna, opłata za wydanie dyplomu, dojazd, zakwaterowanie, wyżywienie, przerwy kawowe, podręczniki i inne materiały.

§ 2

Kryteria uczestnictwa w studiach podyplomowych

               1.  W projekcie mogą uczestniczyć osoby spełniające formalne kryteria kwalifikacyjne

               2. Formalne kryteria kwalifikacyjne są następujące:

                           a) ukończone studia wyższe  (I lub II stopnia)

                           b) zatrudnienie na stanowisku urzędniczym w JST wymienionych w  § 1 ust. 3 niniejszego regulaminu.

                           c) zgoda pracodawcy na uczestniczenie w studiach podyplomowych zgodnych z potrzebami

                               stanowiska pracy lub urzędu.

3.  Liczba osób, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w studiach podyplomowych w ramach projektu jest ograniczona i wynosi 44 osoby.

4. W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc do projektu zostaną zakwalifikowane w pierwszej kolejności  osoby, które:

a)      na moment podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie ukończyły 45 rok życia,

b)      nie posiadają wykształcenia adekwatnego do zajmowanego w urzędzie stanowiska pracy,

c)      ukończyły studia I i/lub II stopnia najwcześniej,

d)      wybiorą kierunek administracja.

§ 3

 Procedura rekrutacji kandydatów na studia podyplomowe

1. Informacja o dacie rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń zostanie określona na stronie internetowej projektu www.projekt521.powiat-sepolno.pl oraz zostanie podana wraz z dokumentacją rekrutacyjną do JST objętych partnerstwem w ramach projektu.

2. Rekrutacja kończy się z upływem 31 dni kalendarzowych, liczonych od dnia ogłoszenia naboru. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą podlegały dalszej ocenie kwalifikacyjnej.

3. Nabór kandydatów do udziału w studiach podyplomowych odbywa się na podstawie złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów na studia podyplomowe, tj.:

a)  Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe (Zał. nr 1 do Regulaminu)

b)  Zgoda pracodawcy  na  udział pracownika w studiach podyplomowych (Zał. nr 2 do Regulaminu).

4.  Wzory powyższych dokumentów są dostępne w Biurze Projektu, są możliwe do pobrania na stronie internetowej www.projekt521.powiat-sepolno.pl oraz zostaną przekazane wraz z dokumentacją rekrutacyjną do JST objętych partnerstwem w ramach projektu

5. Kandydat na studia podyplomowe w Formularzu zgłoszeniowym (Zał. nr 1 do Regulaminu) deklaruje chęć udziału w studiach podyplomowych (określa nazwę studiów, uczelnię). Zaleca się przy tym wskazywanie dwóch kierunków (podstawowego i alternatywnego) na wypadek gdyby, dane studia podyplomowe nie zostały uruchomione w roku akademickim 2010/2011. Do Formularza zgłoszeniowego niezbędne jest złożenie dokumentu potwierdzającego zgodę pracodawcy na uczestnictwo w studiach (Zał. nr 2 do Regulaminu).

6. Dokumenty rekrutacyjne można składać: osobiście lub pocztą tradycyjną na adres Biura Projektu : Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, z dopiskiem: „Rekrutacja na studia podyplomowe” lubmailowo na adres:projekt521@powiat-sepolno.pl w ciągu 31 dni kalendarzowych liczonych od dnia rozpoczęcia naboru.

§ 4

Procedura kwalifikacji (rekrutacji) uczestników na studia podyplomowe

1.      Procedura kwalifikacji uczestników:

a)     Rozpatrzenie przez Zespół Projektowy złożonych dokumentów pod względem formalnym.

b)     Sporządzenie listy osób kwalifikujących się do uczestnictwa
w projekcie oraz osób nie spełniających kryteriów formalnych.

c)     Przekazanie listy osób kwalifikujących się do uczestnictwa w projekcie
na posiedzenie Grupy Sterującej.

d)     Wybór (ostateczna kwalifikacja) uczestników studiów podyplomowych przez członków Grupy Sterującej, przy uwzględnieniu kryteriów rekrutacyjnych,
o których mowa w §2 ust. 2z zachowaniem zasady równych szans kobiet
i mężczyzn.

e)     Pisemne poinformowanie o wynikach kwalifikacji wszystkich kandydatów ubiegających się o udział w studiach podyplomowych.

2.      Kandydaci spełniający kryteria formalne, a niezakwalifikowani do projektu z uwagi
na wyczerpanie limitu miejsc, zostaną wpisani na listę rezerwową, celem uzupełniania uczestników na wypadek niedopełnienia wymogów formalnych lub ewentualnej rezygnacji osoby zakwalifikowanej do udziału w studiach podyplomowych. W takiej sytuacji do projektu zakwalifikowana zostanie osoba znajdująca się na najwyższej pozycji listy rezerwowej.

§ 5

Zasady uczestnictwa w studiach podyplomowych

1.      Uczestnictwo w studiach podyplomowych rozpoczyna się po zakwalifikowaniu kandydata oraz  na podstawie złożenia kompletu podpisanych dokumentów do Biura Projektu:

a)     Deklaracja uczestnictwa w projekcie (Zał. nr 3 do Regulaminu)

b)     Zaświadczenie z uczelni o przyjęciu kandydatana studia podyplomowe (Zał. nr 5 do Regulaminu)

c)     Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Zał. nr 4 do Regulaminu)

d)     Umowa uczestnictwa w studiach podyplomowych (Zał. nr 6 do Regulaminu).

2.      Wzory powyższych dokumentów są do pobrania w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej www.projekt521.powiat-sepolno.pl

3.      Kandydat na studia podyplomowe niezwłocznie po otrzymaniu pisemnej informacji
od Lidera Projektu o wynikach kwalifikacji składa na wybranej uczelni wymagane procedurą rekrutacyjną Uczelni dokumenty (m.in. ksero dyplomu, 2 zdjęcia, kwestionariusz osobowy).

4.      Niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacyjnego uczelni na wybrane studia podyplomowe,  jednak nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem studiów, kandydat
na studia ma obowiązek złożyć w siedzibie Biura Projektu pisemne Zaświadczenie
o przyjęciu na studia podyplomowe na druku uczelni lub na Zał. nr 5 do Regulaminu.

5.      Równocześnie niezbędne jest złożenie przez kandydata na studia do Biura Projektu następujących dokumentów:

a)     Deklaracja uczestnictwa w projekcie (Zał. nr 3 do Regulaminu),

b)     Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Zał. nr 4 do Regulaminu)

c)     Umowa uczestnictwa w studiach podyplomowych (Zał. nr 6 do Regulaminu)

6.      Kandydat na studia podyplomowe zostaje poinformowany w ciągu 3 dni przez Biuro projektu o kompletności lub potrzebie uzupełnienia powyższych dokumentów. 

7.      W ciągu 3 dni od daty poinformowania kandydata o kompletności dokumentów
i  podpisania umowy uczestnik  ma obowiązek dostarczyć fakturę VAT dotyczącą opłaty za 2 semestry studiów podyplomowych w Roku Akademickim 2011/2012. Wystawcą faktury jest wybrana uczelnia, a jej odbiorcą Lider projektu tj. Powiat Sępoleński/Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11,
89-400 Sępólno Krajeńskie, NIP
561-13-27-106. W treści faktury VAT należy umieścić opis tj.: „opłata za dwa semestry studiów podyplomowych……. (podać nazwę studiów) w roku akademickim 2011/2012 za uczestnika ……(podać imię i nazwisko ” za którą zostanie wniesiona przedmiotowa opłata.

§ 6

Przepisy końcowe

1.      Obowiązki i prawa uczestnika projektu kierowanego na studia podyplomowereguluje Umowa udziału w studiach podyplomowych (Zał. 6 do Regulaminu)

2.      W przypadkach zaistnienia sytuacji nie określonej niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Lider Projektu  po ewentualnej konsultacji z Grupą Sterującą i/lub IP II.

3.      Regulamin obowiązuje w okresie trwania projektu od 01.01.2011 r. do 31.12.2012 r.

§ 7

Załączniki do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w studiach podyplomowych

Zał.1 Dla kandydata_ formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowych.

Zał.2 Dla kandydata_ zgoda pracodawcy na udział w studiach podyplomowych.

Zał.3 Dla uczestnika_ deklaracja uczestnictwa w projekcie.

Zał.4 Dla uczestnika_ zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Zał.5 Dla uczestnika_ zaświadczenie uczelni o przyjęciu kandydata na studia podyplomowe.

Zał.6 Dla uczestnika_ umowa udziału w studiach podyplomowych.

 

Sępólno Krajeńskie; 20.06.2011                                                                   

Miejscowość i data                                                   Zatwierdził  Starosta Sępoleński  - Tomasz Cyganek

                                                                                                      w imieniu Grupy Sterującej

 • autor: Koordynator Projektu - Dominik Baryłka, data: 2011.06.20

drukuj całą stronę

Ułatwienia dostępu       
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.