Powiat Sępoleński

Kolaż zdjęć

Wyszukiwanie

Przejdź do: strona główna
Opcje wyszukiwania

BIP

Ścieżka nawigacyjna

Projekty Unijne / Projekt 3.5 /

Ikony społecznościowe

Treść strony

Konferencja podsumowująca projekt pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim”

16 czerwca br. w Hotelu „Jan” w Sępólnie Krajeńskim odbyło się uroczyste podsumowanie projektu pn. Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim. Projekt trwał dwa lata szkolne. Finansowany był ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Podsumowanie projektu miało charakter konferencji, na którą zostali zaproszeni Włodarze Gmin i Powiatu Sępoleńskiego, Dyrektorzy i Kierownicy Gminnych Zakładów Oświaty Samorządowej, Dyrektorzy wszystkich placówek oświatowych, bibliotek na terenie Powiatu Sępoleńskiego, Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, opiekunowie projektu z Ośrodka Rozwoju Edukacji przy Ministerstwie Edukacji Narodowej  w Warszawie, Koordynatorzy podobnego projektu w Chełmnie, Przedstawiciele Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom” oraz osoby zaangażowane w realizacje projektu.

Przywitania gości dokonał Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych. Potem nastąpiło wprowadzenie w tematykę konferencji, omówienie głównych założeń projektu, charakterystyka przebiegu procesu wsparcia i współpracy z poszczególnymi placówkami biorącymi udział w projekcie przez Koordynatorkę projektu  - Annę Bajor. Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji – Grażyna Maciaszek zaprezentowała Powiatowy Plan Wspomagania na lata szkolne 2013/2014 oraz 2014/2015, przedstawiła sprawozdanie z Rocznych Planów Wspomagania realizowanych w przedszkolach i szkołach. Kolejnym punktem było zaprezentowanie pracy Koordynatorów Sieci i Wspomagania. Punkt ten został omówiony przez: Mirosława Tłoka – Koordynatora Sieci Matematyczno-Przyrodniczej, Magdalenę Kuszewską – Koordynatorkę Sieci Humanistycznej, Grażynę Maciaszek – Koordynatorkę Sieci Wychowawczej. Prezentacji pracy Sieci Dyrektorskiej dokonała Anna Bajor – Koordynator Projektu. Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji – Krystyna Wojtera omówiła współpracę w ramach projektu z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz z bibliotekami, w szczególności z Filią Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim. Wszystkie punkty merytoryczne konferencji były przeplatane niezwykle interesującymi występami młodzieży kształcącej się w szkołach na terenie Powiatu Sępoleńskiego. Wystąpiła Milena Pilkiewicz – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim, która zaśpiewała utwór Grażyny Łobaszewskiej pt. „Tyle tego masz”,  wystąpił Krzysztof Golec – uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Więcborku, który w przejmujący i wzruszający sposób wyrecytował wiersz Władysława Broniewskiego pt. „Poezja”. Mieliśmy okazję obejrzeć występ taneczny Agaty Zabrockiej – uczennicy Gimnazjum przy Zespole Szkół nr 1  w Sępólnie Krajeńskim. Kolejne, można by rzec, gwiazdy wtorkowego spotkania to Klaudia Tusznio – uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Więcborku, która wykonała utwór grupy „Perfect” pt. „Wszystko ma swój czas” przy akompaniamencie gitary oraz Magdalena Skiba, która zaprezentowała fragment powieści Tomasza Jakimka pt. „Handlarze czasem”. Było zatem tanecznie, lirycznie, muzycznie i komicznie. Odbiorcy konferencji byli skupieni nie tylko na statystycznym i opisowym podsumowaniu projektu, byli również skupieni i zachwyceni występami młodzieży. Uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Sępólnie Krajeńskim – Sonia Ligocka pełniła rolę fotografa i z pewnością uwieczniła wszystkie szczegóły konferencji.

Wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tego dnia, a przede wszystkim uczennicom i uczniowi szkół terenu Powiatu Sępoleńskiego bardzo dziękujemy.

Na zakończenie konferencji słowom podziękowań nie było końca.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego projektu.

Koordynator projektu – Anna Bajor

 • autor: Lidia Sokulska - Tłok, data: 2015-06-19
 • autor: Sonia Ligocka, data: 2015-06-16
POWIATOWY SYSTEM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZANSĄ NA PODNIESIENIE JAKOŚCI SZKOLNICTWA W POWIECIE SĘPOLEŃSKIM

1 września 2014 roku rozpoczął się II cykl projektu realizowanego przez powiat sępoleński. Od początku projektu, tj. od 1.10.2013 r. wzięło w nim udział 270 nauczycieli z 21 placówek oświatowych czterech gmin naszego powiatu. Szkoły i przedszkola, które do tej pory skorzystały lub korzystają ze wsparcia to:

Gmina Kamień Krajeński

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zamartem

Gimnazjum im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Kamieniu Krajeńskim

Gmina Sępólno Krajeńskie

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Sępólnie Krajeńskim

Gminne Przedszkole Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Sępólnie Krajeńskim

Gminne Przedszkole Nr 2 „Bajka” w Sępólnie Krajeńskim

Szkoła Podstawowa w Wiśniewie

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wałdowie

Szkoła Podstawowa w Zbożu

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim

Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim

Gmina Sośno

Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Sośnie

Szkoła Podstawowa w Przepałkowie

Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Droboszewskiego w Wąwelnie

Gmina Więcbork

Przedszkole Gminne Nr 1 w Więcborku

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Pęperzynie

Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Więcborku

Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Więcborku

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. I Armii Wojska Polskiego w Sypniewie.

 

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku zakończyła udział
w projekcie po pierwszym cyklu. Na jej miejsce, czyli od 1.09.2014 roku weszło do projektu Gimnazjum Zespołu Szkół Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim.

W roku szkolnym 2014/2015 nadal placówki te wspierają Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji. Są to Irena Tatarewicz, Grażyna Maciaszek oraz Krystyna Wojtera. SORE przy współpracy z dyrektorami i Radami Pedagogicznymi opracowali Roczne Plany Wspomagania, które zawierają szczegółowy program wspierający pracę dydaktyczno – wychowawczą na bazie oferty doskonalenia. Plan ten opisuje bowiem cały proces: od diagnozy potrzeb danej placówki, poprzez planowanie i realizację działań w danej szkole lub przedszkolu. Ponadto na bazie 20 Rocznych Planów Wspomagania został opracowany Powiatowy Plan Wspomagania na rok szkolny 2014/2015.

Tak jak w I cyklu, tak i obecnie działają cztery sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych biorących udział w projekcie. Dla przypomnienia informujemy:

- sieć dyrektorska – koordynator sieci: pan Sławomir Kulpinski

- sieć wychowawcza – koordynatorka sieci: pani Grażyna Maciaszek

- sieć matematyczno-przyrodnicza – koordynator sieci: pan Mirosław Tłok

- sieć humanistyczna – koordynatorka sieci: pani Magdalena Kuszewska.

Sieci współpracy i samokształcenia to międzyszkolne zespoły 20-25 nauczycieli
i nauczycielek. Sieci mają za zadanie ułatwiać wymianę doświadczeń i uzyskanie dobrych praktyk w radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami szkolnymi i przedszkolnymi. To szansa na bieżący kontakt i współpracę z innymi placówkami. Uczestnicy mogą skorzystać ze wsparcia merytorycznego i otrzymać dostosowaną do swoich potrzeb wiedzę oraz nabyć konieczne umiejętności.

Od listopada 2014 r. rozpoczął się kolejny cykl szkoleń dla nauczycieli i nauczycielek, którzy zdeklarowali udział w projekcie. Tematykę ofert doskonalenia zawodowego nauczycieli realizowaną przez placówki biorące udział w projekcie przedstawiamy poniżej:

- Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.

- Praca z uczniem młodszym.

- Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła.

- Praca z uczniem zdolnym.

- Ocenianie kształtujące.

- Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły.

- Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się.

- Rodzice są partnerami przedszkola.

- Praca z uczniem/ dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

- Nauczyciel 45+.

- Jak pomóc uczniowi osiągać sukces edukacyjny?

- Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym.

- Rodzice są partnerami szkoły.

- Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

Wybór tematów form doskonalenia nauczycieli odbył się po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb poszczególnych placówek.

W bieżącym roku szkolnym w ramach sieci dyrektorskiej realizowany będzie temat: Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły. Użytkownicy sieci wychowawczej wezmą udział w szkoleniach na temat: Jak rodzić sobie ze szkolną absencją – bezpieczeństwo w szkole. Natomiast nauczyciele i nauczycielki sieci humanistycznej poznają metody twórczego myślenia uczniów. Sieć  matematyczno – przyrodnicza będzie pogłębiać wiedzę i umiejętności w zakresie tworzenia i wykorzystywania animacji multimedialnych do zajęć szkolnych.

Każdy nauczyciel w projekcie ma możliwość wzbogacenia swojej wiedzy i umiejętności dzięki uczestnictwu w wykładach oraz warsztatach szkoleniowych w wymiarze 12 godzin dydaktycznych w ramach Rocznych Planów Wspomagania oraz 15 godzin w ramach sieci współpracy i samokształcenia. Łącznie w ramach projektu pod nazwą „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim”
w roku szkolnym 2014/2015 zrealizowanych będzie 240 godzin dydaktycznych szkoleń prowadzonych przez ekspertów i specjalistów. Szkolenia i warsztaty zakończą się w marcu 2015 roku, a cały projekt – 30.06.2015 r.

 • autor: Lidia Sokulska - Tłok, data: 2015-02-04
 • autor: L. M. Tłok, data: 2015-02-04
I etap projektu „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim” za nami
 • autor: oprac. personel zarządzający na podst. Sprawozdania z realizacji Powiatowego Planu Wspomagania, data: 2014-09-01
Seminarium informacyjne "Najczęściej popełniane błędy w projektach POKL"

Regionalny Ośrodek EFS w Bydgoszczy organizuje seminaria informacyjne poświęcone realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Spotkania będą dotyczyły najczęściej pojawiających się błędów i trudności we wdrażaniu projektów. Do udziału w spotkaniach zapraszamy beneficjentów realizujących projekty POKL.

Podczas seminariów omówione zostaną nieprawidłowości w realizacji projektów ze wskazaniem poprawnych rozwiązań, w szczególności w zakresie:

- angażowania personelu projektu,

- dokonywania zakupów,

- rekrutacji uczestników,

- promocji projektów,

- prowadzenia dokumentacji rzeczowej i finansowej projektu,

- monitorowania wskaźników projektu.

Zaplanowane zostały spotkania w następujących lokalizacjach:

- w powiecie inowrocławskim - 14 października br., godz. 9.30-12.00, Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, ul. Roosevelta 36-38, sala 156,

- w powiecie sępoleńskim - 21 października br., godz. 9.30-12.00, Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli przy Stowarzyszeniu "Dorośli - Dzieciom" Sępólno Krajeńskie, ul. Szkolna 8/5, sala nr 5,

- w powiecie świeckim - 24 października br., godz.9.30-12.00, Starostwo Powiatowe w Świeciu, ul. Gen. Józefa Hallera 9, sala nr 314.

Poniżej dostępne są programy spotkań.

Zgłoszenia do udziału w seminariach można dokonać mailowo pod adresem wojciechowska@pte.bydgoszcz.pl, w treści maila podając lokalizację spotkania, którym są Państwo zainteresowani. W zgłoszeniu prosimy podać dane kontaktowe ze wskazaniem reprezentowanej przez Państwa instytucji oraz informacje na temat aktualnie realizowanego projektu (tytuł, nr Poddziałania i informację czy jest to projekt partnerski). Potwierdzenia udziału w seminariach będą dokonywane przez pracowników Regionalnego Ośrodka EFS w Bydgoszczy telefonicznie lub mailowo po przeprowadzeniu rekrutacji.

Z wizytą w „laboratorium pomysłów”

  W dniach 14-15 maja 2014 r. w Bydgoszczy koordynator projektu Anna Bajor i Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji Irena Tatarewicz brały udział w spotkaniu konsultacyjnym w ramach projektu pn. „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Dwudniowe konsultacje dla SORE oraz pracowników instytucji wspomagających pracę szkół, tj. poradni psychologiczno–pedagogicznych oraz bibliotek, miały charakter regionalny i realizowane były w 16 miastach wojewódzkich na terenie całej Polski. Konsultacjom tym przyświecały cele takie jak: poszerzanie wiedzy i umiejętności związanych z procesowym wspomaganiem szkół oraz przedszkoli, doskonalenie kompetencji związanych z koordynowaniem projektów, a także wymianę doświadczeń i dzielenie się przykładami dobrych praktyk. Uczestnicy mieli możliwość poznania lub pogłębienia wiedzy i umiejętności  z zakresu moderowania grupą dorosłych – poznania takich metod pracy jak coaching, open space, czy word cafe.

  Jednak najcenniejszym doświadczeniem wyniesionym z takich szkoleń są kontakty z osobami zaangażowanymi w projekty POKL Działanie 3.5, przede wszystkim konfrontacja i analiza porównawcza działań personelu merytorycznego z różnych powiatów. Ponowne spotkania już w przyszłym roku szkolnym we wrześniu.

 • autor: Anna Bajor – koordynatorka projektu, data: 2014-05-19
 • autor: Anna Jurewicz, data: 2014-05-14
Powiatowe Doskonalenie Nauczycieli

Kwiecień 2014 r. to ostatni miesiąc realizacji form doskonalenia nauczycieli szkół i przedszkoli biorących udział w projekcie pn. „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja cyklu wykładów i warsztatów w roku szkolnym 2013/14 w zakresie Rocznych Planów Wspomagania rozpoczęła się w II połowie stycznia i zakończyła w kwietniu br. Szkolenia prowadzili doświadczeni eksperci z Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli przy Stowarzyszeniu „Dorośli – Dzieciom.” Byli to:

- Danuta Daszkiewicz                                         

- Aneta Kantak

- Grażyna Maciaszek

- Violetta Panfil-Smolińska

- Jolanta Smeja-Piekarska

- Wiesława Stafiej

- Wioleta Tyborowska

- Małgorzata Wojnowska

- Krystyna Wojtera.

Eksperci swoją wiedzą i umiejętnościami dzielili się z blisko 240 nauczycielami i nauczycielkami zatrudnionymi w 17 szkołach i 3 przedszkolach Powiatu Sępoleńskiego. W 15 grupach warsztatowych w trakcie 12 godzin realizowano następujące tematy:

 1. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki – w 5 szkołach.
 2. Jak pomóc uczniowi osiągać sukces edukacyjny? – w 3 szkołach.
 3. Rodzice są partnerami szkoły/przedszkola – w 1 szkole i 1 przedszkolu.
 4. Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet – w 2 przedszkolach.
 5. Ocenianie kształtujące – w 3 szkołach.
 6. Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się – w 2 szkołach.
 7. Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich – w 2 szkołach.
 8. Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły? – w 1 szkole.

Warsztaty  dla  nauczycieli prowadzone były aktywnymi metodami. Angażowały uczestników i uczestniczki w różnego rodzaju ćwiczenia, gry, symulacje lub inne działania mające na celu  nabywanie wiedzy, doskonalenie umiejętności oraz kształtowanie określonych postaw zgodnych z celami założonymi w Rocznych Planach Wspomagania poszczególnych szkół i przedszkoli.

Obecnie szkolni organizatorzy rozwoju edukacji, którzy są odpowiedzialni za wsparcie placówek, będą organizować różne formy spotkań grupowych, np. wykłady, konsultacje, które mają na celu zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie tematyki objętej wspomaganiem. SORE będą pomagać nauczycielom w przełożeniu nowych umiejętności na szkolną praktykę. Pedagodzy będą mieć okazję do wymiany doświadczeń i rozmowy na temat działań sprawdzających się w praktyce i napotkanych trudności. W trakcie takich spotkań nauczyciele mogą poszukiwać wspólnie nowych rozwiązań, omówić bieżące problemy związane z wdrażaniem do rzeczywistości szkolnej umiejętności nabytych w trakcie szkoleń.

Praca wychowawczo – dydaktyczna wspierana była także w 4 sieciach współpracy i samokształcenia. Ponad 80 osób w trakcie 15 godzin doskonaliło się w następujących obszarach:

 1. Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły – sieć dyrektorska.
 2. Praca z nowoczesnymi technologiami TIK – bezpieczny Internet – sieć matematyczno - przyrodnicza.
 3. Praca z nowoczesnymi technologiami TIK – bezpieczny Internet – sieć humanistyczna.
 4. Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? – sieć wychowawcza.

Nauczyciele uczestniczą w pracach sieci, a ich celem jest wzajemna wymiana doświadczeń, a także efektywne podnoszenie kompetencji zawodowych i umiejętności dydaktycznych związanych z tematyką pracy sieci. W okresie między spotkaniami działania wspierane są poprzez aktywność na  platformie  internetowej udostępnionej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Członkowie  sieci mają możliwość uczestniczenia w moderowanym forum wymiany doświadczeń i forum dyskusyjnym oraz korzystania z materiałów samokształceniowych i innych zasobów edukacyjnych.

 

 • autor: Anna Bajor – koordynatorka projektu, data: 2014-04-15
 • autor: Anna Bajor – koordynatorka projektu
POWIATOWY SYSTEM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZANSĄ NA PODNIESIENIE JAKOŚCI SZKOLNICTWA W POWIECIE SĘPOLEŃSKIM

Projekt realizowany jest przez powiat sępoleński od 1 października 2013 roku. Bierze w nim udział ponad 220 nauczycieli z 20 placówek oświatowych czterech gmin naszego powiatu. Szkoły i przedszkola, które zadeklarowały udział  projekcie to:

Gmina Kamień Krajeński

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zamartem

Gimnazjum im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Kamieniu Krajeńskim

Gmina Sępólno Krajeńskie

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Sępólnie Krajeńskim

Gminne Przedszkole Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Sępólnie Krajeńskim

Gminne Przedszkole Nr 2 „Bajka” w Sępólnie Krajeńskim

Szkoła Podstawowa w Wiśniewie

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wałdowie

Szkoła Podstawowa w Zbożu

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim

Gmina Sośno

Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Sośnie

Szkoła Podstawowa w Przepałkowie

Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Droboszewskiego w Wąwelnie

Gmina Więcbork

Przedszkole Gminne Nr 1 w Więcborku

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Pęperzynie

Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Więcborku

Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Więcborku

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. I Armii Wojska Polskiego w Sypniewie.

 

Placówki te wspierają Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji. Są to Irena Tatarewicz, Grażyna Maciaszek oraz Krystyna Wojtera. SORE przy współpracy z dyrektorami i Radami Pedagogicznymi opracowali Roczne Plany Wspomagania, które zawierają szczegółowy program wspierający pracę dydaktyczno – wychowawczą na bazie oferty doskonalenia. Plan ten opisuje cały proces: od diagnozy potrzeb danej placówki, poprzez planowanie i realizację działań w danej szkole lub przedszkolu. Ponadto na bazie 20 Rocznych Planów Wspomagania został opracowany Powiatowy Plan Wspomagania na rok szkolny 2013/2014.

Dzięki realizacji powiatowego projektu powstały również cztery sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów i nauczycieli. Na terenie powiatu sępoleńskiego aktywowano:

- sieć dyrektorską – koordynator sieci: pan Sławomir Kulpinski

- sieć wychowawczą – koordynatorka sieci: pani Grażyna Maciaszek

- sieć matematyczno-przyrodniczą – koordynator sieci: pan Mirosław Tłok

- sieć humanistyczną – koordynatorka sieci: pani Aleksandra Kabat

Sieci współpracy i samokształcenia to międzyszkolne zespoły 20-25 nauczycieli i nauczycielek. Sieci mają za zadanie ułatwiać wymianę doświadczeń i uzyskanie dobrych praktyk w radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami szkolnymi i przedszkolnymi. To szansa na bieżący kontakt i współpracę z innymi placówkami. Uczestnicy mogą skorzystać ze wsparcia merytorycznego i otrzymać dostosowaną do swoich potrzeb wiedzę oraz nabyć konieczne umiejętności.

Od stycznia br. rozpoczął się cykl szkoleń dla nauczycieli i nauczycielek, którzy zdeklarowali udział w projekcie. Każdy uczestnik projektu otrzyma pakiet szkoleniowy (teczkę, notes i długopis) oraz materiały dydaktyczne, prezentowane przez ekspertów na warsztatach. Tematykę ofert doskonalenia zawodowego nauczycieli realizowaną przez placówki biorące udział w projekcie przedstawiamy poniżej:

- Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.

- Jak pomóc uczniowi osiągać sukces edukacyjny?

- Rodzice są partnerami szkoły.

- Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet.

- Ocenianie kształtujące.

- Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się.

- Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich.

- Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły?

- Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły.

- Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?

Wybór tematów form doskonalenia nauczycieli odbył się po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb poszczególnych placówek, a więc w pierwszym etapie realizacji projektu. Pięć placówek wspieranych będzie w obszarze technik uczenia się i metod motywujących do nauki. Trzy szkoły realizować będą ofertę: Jak pomóc uczniowi osiągać sukces edukacyjny? Kolejne dwie placówki będą doskonalić się w tematyce oceniania kształtującego, dwie w efektywnej organizacji pracy zespołów nauczycielskich i również po dwie placówki w tematyce: Rodzice są partnerami szkoły. Dwa przedszkola sępoleńskie natomiast wspierane będą w obszarze: wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet. 

W ramach sieci dyrektorskiej realizowany będzie temat: Pozapedagogiczne obowiązki szkoły. Użytkownicy sieci wychowawczej wezmą udział w szkoleniach na temat: Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? Natomiast sieć humanistyczna i matematyczno – przyrodnicza będą realizować temat: Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (I rok) - bezpieczny Internet.

Każdy nauczyciel w projekcie ma możliwość wzbogacenia swojej wiedzy i umiejętności dzięki uczestnictwu w wykładach oraz warsztatach szkoleniowych w wymiarze 12 godzin dydaktycznych w ramach Rocznych Planów Wspomagania oraz 15 godzin w ramach sieci współpracy i samokształcenia. Łącznie w ramach projektu pod nazwą „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim” zrealizowanych będzie 240 godzin dydaktycznych szkoleń prowadzonych przez ekspertów. Szkolenia zakończą się w kwietniu 2014 r.

 • autor: Anna Bajor, data: 2014-01-31
Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim

 

Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli

szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim

 

Od 1 października br. powiat sępoleński przystąpił do pilotażowego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt pod nazwą „Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim” wpisuje się w główne założenia zawarte w Priorytecie III Wysoka jakość oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Odbiorcami tego projektu będą placówki oświatowe poszczególnych gmin naszego powiatu. Wstępnie zakłada się uczestnictwo 15 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz 2 przedszkoli. Grupę docelową utworzy 150 nauczycieli. Projekt będzie realizowany przez najbliższe dwa lata szkolne i zakończy się 30 czerwca 2015 roku.

 

Istotą projektu jest realizacja trzech zadań:

 • Opracowanie i wdrożenie do praktyki szkolnej lub przedszkolnej Rocznego Planu Wspomagania (RPW).
 • Utworzenie i funkcjonowanie sieci współpracy i samokształcenia.
 • Opracowanie i monitorowanie realizacji Powiatowego Programu Wspomagania (PPW).

 

Docelowo realizacja poszczególnych zadań projektu pomoże szkołom i przedszkolom w rozwiązywaniu problemów, a rodzaj wsparcia będzie wynikał z analizy indywidualnej sytuacji placówki oświatowej. Pomoc oferowana nauczycielom i uczniom jest procesem, bowiem każde działanie prowadzone na rzecz rozwoju szkoły czy przedszkola jest elementem rocznego planu wspomagania, wypracowanego przez dyrektora placówki i radę pedagogiczną na bazie zdiagnozowanych potrzeb. Za realizację tego zadania odpowiedzialny jest Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (tzw. SORE). Na terenie naszego powiatu działać będzie 4 SORE.

Rozszerzeniem realizowanego w szkołach i przedszkolach rocznego planu wspomagania będą sieci współpracy i samokształcenia, skupiające nauczycieli i dyrektorów z różnych szkół i przedszkoli. Na terenie powiatu sępoleńskiego utworzone zostaną 4 tematyczne sieci. Każda sieć, skupiająca od 20 do 25 nauczycieli, stanowi forum wymiany myśli i dyskusji, jest formą współpracy, która daje możliwość analizy dobrych praktyk, publikacji materiałów dydaktycznych, np. prezentacji, scenariuszy lekcji, filmów itp. Organizacją pracy każdej sieci, aranżowaniem i moderowaniem spotkań oraz czuwaniem nad realizacją przyjętych celów będzie zajmował się koordynator sieci.

Dopełnieniem opisanych wcześniej działań projektowych będzie opracowanie i monitorowanie realizacji Powiatowego Planu Wspomagania (PPW). Będzie to dokument powstały na bazie Rocznych Planów Wspomagania każdej placówki oświatowej biorącej udział w projekcie.

Od początku tego roku szkolnego powiat sępoleński wraz ze 135 powiatami z terenu całej Polski weźmie udział w tym pilotażowym programie wsparcia szkół i przedszkoli. Liczymy, że realizacja założeń projektowych przyczyni się podniesienia jakości szkolnictwa oraz do wzbogacenia oferty edukacyjnej placówek oświatowych z terenu powiatu sępoleńskiego, co w czasach niżu demograficznego nie jest faktem bez znaczenia.

 

Anna Bajor – koordynatorka projektu

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji

Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

 

Ułatwienia dostępu       
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.